Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vakopleidingen Drogisterij

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van Drogisterij Ontwikkeling.

 

1.  Aard van de overeenkomst

 1.1          De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de opleidingsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 1.2          In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de student te volgen opleiding staan in het opleidingsblad. Het opleidingsblad is een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze overeenkomst ‘opleiding’ staat, wordt de opleiding bedoeld zoals vermeld op het opleidingsblad.

1.3          De opleidingsgegevens zoals opgenomen in artikel 2 van het opleidingsblad kunnen gedurende de opleiding niet worden gewijzigd.

 

2.   Inhoud en inrichting

2.1          De inhoud en aanpak van de opleiding staan beschreven in onze opleidingsprogramma. Dit programma is op te vragen bij de instelling.

2.2          Een student kan met de instelling aanvullende maatwerkafspraken maken over bijvoorbeeld extra studiebegeleiding. Deze afspraken worden in een bijlage bij deze opleidingsovereenkomst gevoegd.

 

 3.    Wederzijdse inspanningsverplichting

3.1          De instelling organiseert de opleiding op zo’n manier dat de student de opleiding redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes af kan ronden. Te weten voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder 2 op het opleidingsblad staat. De instelling draagt zorg voor het beschikbaar stellen van het opleidingsmateriaal en geeft feedback op de ingezonden huiswerk en toets vragen binnen 3 werkdagen.

3.2          De student spant zich zo goed mogelijk in om de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Dat is voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder 2 op het opleidingsblad staat.

 

4.  Financiële verplichtingen

4.1          Aan het volgen van de opleiding zijn de gecommuniceerde opleidingsgelden verbonden.

4.2          De betaling van de opleiding zal voorafgaand aan de start van de opleiding zijn verricht.

4.3          Eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel beëindiging daarvan worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de instelling.

 

5.   Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de instelling voortvloeiende uit het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van deze overeenkomst, wordt gesteld op een bedrag maximaal overeenkomend met het cursusgeld van desbetreffende opleiding.

 

6.   Procedure voor geschillen en klachten

6.1          Als student vindt dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig is toegepast kan hij zich in eerste instantie wenden tot de directeur.

6.2          Als er geen passende oplossing is gevonden, heeft de student het recht een klacht in te dienen via de klachtenregeling van de instelling. Deze is op te vragen bij de instelling.

 

7.    Duur en beëindiging overeenkomst

 7.1       Deze overeenkomst treedt na ondertekening in werking en wordt in principe aangegaan voor de duur van de opleiding zoals vermeld op het opleidingsblad.

7.2       De overeenkomst eindigt:

  1. als de student de opleiding met succes heeft afgerond;
  2. als de student zich laat uitschrijven of de instelling op eigen initiatief definitief heeft

verlaten;

  1. met wederzijds goedvinden;
  2. bij overlijden van de student.

8.   Annuleringsregeling

8.1       Annulering kan uitsluitend geschieden door de deelnemer of opdrachtgever of diens vertegenwoordiging per aangetekend schrijven gericht aan Drogisterij Ontwikkeling, Rietgors 56, 3755GE te Eemnes

8.2       Vanaf het moment dat het aanmeldingsformulier ondertekend bij ons binnen is bent u opleidingskosten verschuldigd.  Onze opleidingen zijn schriftelijke cursussen hetgeen betekent dat wij de cursus pas naar u verzenden na betaling.

8.3       Mocht u, bij hoge uitzondering, in termijnen betalen, dan blijft uw betalingsverplichting bestaan volgens de afgesproken termijnen. Indien u na uw eerste termijn besluit de opleiding te annuleren, blijft de betalingsverplichting voor de volledige opleiding bestaan.